Češi a nedostatek hořčíku v organismu

Češi a nedostatek hořčíku v organismu

Shrnutí a komentář ke studii vypracoval
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák. CSc.; MUDr. Radomír Hyšpler, PhD.; RNDr. Alena Tichá, PhD.

Zpět na výpis

Provedená vyšetření

 • dotazník na příznaky deficitu magnesia a rizika rozvoje tohoto deficitu 
(viz kap. 3),
 • odběr náhodného vzorku moče na stanovení poměru magnesium/kreatinin (dále toto vyšetření označováno U_Mg/crea),
 • provedení zcela náhodného výběru 50 pacientů pro odběr krve v množství 
4 ml do odběrových zkumavek s antikoagulačním činidlem heparinátem lithným (BD Vacutainer, Německo) na stanovení celkového hořčíku v krevní plazmě (P_Mg) a erytrocytech (Ery_Mg),
 • ze skupiny pacientů s vyšetřeným plazmatickým a erytrocytárním hořčíkem byl proveden zcela náhodný výběr 25 pacientů, kterým byla aplikována třítýdenní suplementace minerální vodou Magnesia (viz odstavec „Aplikovaná suplementace“),
 • odběry krve u 50 pacientů byly zopakovány po 3 týdnech od prvního odběru.

Dotazníky i vzorky byly ihned po vyplnění (odběru) anonymizovány. Získaná data byla statisticky zpracována a následně klinicky interpretována.

Aplikovaná suplementace

Suplementací použitou ve studii bylo vypití 1,5 l (jedna PET láhev) minerální vody Magnesia denně po dobu třech týdnů (tj. 270 mg Mg2+/den, 5,67 g Mg2+ za dobu suplementace).

Preanalytická příprava vzorků biologického materiálu

Vzorky moče pro stanovení magnesurie byly okyseleny kyselinou chlorovodíkovou (6 mol/l HCl). Stanovení kreatininu bylo provedeno z odebrané moče bez preanalytické úpravy.

Vzorky krve byly centrifugovány (2 000 g, 4°C, 10 minut). Krevní plazma byla odpipetována a před analýzou zamrazena (-25°C). Sedimentované erytrocyty v odběrové zkumavce byly promyty fyziologickým roztokem. Promytí erytrocytů se provádí nahrazením původního sloupce krevní plazmy fyziologickým roztokem a jemným několikanásobným otočením zkumavky jsou erytrocyty promíchány s fyziologickým roztokem. Poté následuje centrifugace (2 000 g, 4°C, 10 minut) a stažení horním vrstvy. Postup se opakuje třikrát. Promyté erytrocyty jsou lyzovány destilovanou vodou (0,5 ml erytrocytů a 3 ml destilované vody) a intenzivním mícháním se vytvoří hemolyzát. Hemolyzáty erytrocytů byly před analýzou zamrazeny (- 25°C).

Použité metody stanovení Mg

 • Ery_Mg – erytrocytární magnesium,
  • jednotky: mol/g Hb,
  • biologický materiál – hemolyzát erytrocytů (viz kap. 2.5),
  • Hb – hemoglobin v  hemolyzátu – Drabkinova metoda – spektrofotometrie (Secomam S500P, Francie),
  • metoda atomové absorpční fotometrie (Varian AA240FS, Austrálie),
 • P_Mg – plazmatické magnesium (tj. magnesemie),
  • jednotky: mmol/l,
  • biologický materiál – heparinová krevní plazma,
  • hexokinázová metoda, kinetická metoda (Dialab, ČR) - fotometrie při 340 nm (UV-1700, PharmaSpec, Shimadzu, Japonsko),
 • U_Mg – magnesium v moči (tj. magnesurie),
  • jednotky: mmol/l,
  • biologický materiál – okyselená moč,
  • hexokinázová metoda, kinetická metoda (Dialab, ČR) - fotometrie při 340 nm (UV-1700, PharmaSpec, Shimadzu, Japonsko),
 • U_crea - kreatinin v moči,
  • jednotky: mmol/l,
  • biologický materiál – nativní moč,
  • Jaffého metoda – spektrofotometrie (Roche Diagnostics, Švýcarsko),
 • U_Mg/crea – poměr magnesium kreatinin,
  • jednotky: bezrozměrné,
  • kalkulace z výše stanovených hodnot.

Ve studii byl pro zhodnocení deficitu Mg použit dotazník adaptovaný 
a přeložený z anglického originálu.

Výsledky

Charakteristika souboru pacientů

Bylo vyšetřeno celkem 100 pacientů. Charakteristika souboru pacientů z hlediska věku a BMI (body mass index) je uvedena v tabulce č. 2.

 průměrSDMaxMinMedian25%75%ŠikmostŠpičatost
věk (roky) 43 20,707 84 17 39,5 25,5 58 0,47 -0,889
BMI (kg/m2) 24,637 5,726 38,534 0 23,389 21,469 27,472 -0,085 2,906

V souboru bylo 30 mužů a 70 žen.

Tab. č. 2

Deskriptivní statistika souboru pacientů ve studii

Tato skupina pacientů byla náhodně rozdělena do třech skupin.

První skupina byla tvořena 50 pacienty, kteří vyplnili dotazník a byla jim jednorázově vyšetřena pouze moč na magnesium a kreatinin.

Druhou skupinu tvořili pacienti, kteří byli suplementováni minerální vodou Magnesia a byly jim kromě moče (opakovaně po třech týdnech) vyšetřeny před zahájením suplementace a po 3 týdenní suplementaci i hladiny magnesia v krevní plazmě
a erytrocytech. Tato skupina je označena zkratkou PITNÝ.

Kontrolní skupina bez suplementace, pouze s opakovanými odběry krve 
a moče, je označena NO.

Dotazníková data

Průměrně dosažené skóre deficitu Mg vyhodnocené dotazníkem u všech, 
tj. 100 pacientů, bylo 24,46 bodů (± směrodatná odchylka 15,16 bodů). Dosažené počty pro jednotlivá skóre deficitu jsou uvedeny v tabulce č. 3. tabulka je rozdělena podle kriterií 30-50 bodů a nad 50 bodů (viz. odstavec dosažená skóre a kritéria hodnocení). Histogram frekvence výskytu dosaženého celkového skóre je na obr. 1 a histogram četnosti kladných odpovědí na otázky v dotazníku na obr. č. 2.

Dosažené skórePočet pacientů
2 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 2
9 2
10 3
11 2
12 2
13 4
14 1
15 4
16 4
17 8
18 5
19 3
20 3
21 3
22 2
23 2
24 3
25 4
26 1
27 1
28 5
29 2
Celkem 71 %
Dosažené skórePočet pacientů
31 5
32 3
34 1
35 3
36 3
37 1
38 2
39 1
40 1
44 3
45 1
50 1
Celkem 25 %
Dosažené skórePočet pacientů
55 1
61 1
66 1
112 1
Celkem 4 %

Tab. č. 3

Výsledky dotazníku – počet jednotlivých dosažených skóre dle kritérií hodnocení dotazníku, červeně jsou označeny nejčetnější dosahovaná skóre

Dotazníková data byla porovnána softwarem Sigmastat (Systat, USA). Získaná dotazníková data byla korelována s věkem všech zúčastněných pacientů ve studii. Výsledky korelace jsou na obr. č. 3.

Obr. č. 3

Lineární regrese – porovnání dosaženého skóre deficitu Mg versus věk pacientů, P = 0,003

Magnesurie (hodnoty magnesia v moči)

U všech 100 pacientů byly stanoveny hodnoty magnesurie (U_Mg) v náhodném vzorku moče. Tyto hodnoty byly následně přepočítány na kreatinin (crea), což je běžně užívaný přepočet - vztažení na odpovídající množství svalové hmoty vzhledem k odlišným diurézám (U_Mg/crea).

Deskriptivní statistika je uvedena v tab. č. 4.

 průměrSDMaxMinMedian25%75%ŠikmostŠpičatost
U_Mg 2,358 1,814 8,809 0,24 1,869 0,982 3,591 1,19 1,324
U_Mg/crea 0,149 0,198 1,239 0,0073 0,0813 0,0393 0,168 3,289 13,315

Tab. č. 4

Deskriptivní statistika magnesurie všech pacientů ve studii

(U_Mg – magnesurie, U_Mg/crea – magnesurie vztažená na hodnoty kreatininu)

Tyto hodnoty byly dále korelovány s výsledky dosaženými v dotazníku. Pozitivní korelace skóre deficitu Mg s hodnotami v moči je uvedena na obr. č. 5 a 6.

Obr. č. 5

Lineární regrese – porovnání dosaženého skóre deficitu Mg versus log magnesurie (U_Mg/crea); P < 0,001

Magnesemie (hodnoty magnesia v krevní plazmě)

Magnesemie byla stanovena u skupin pacientů se suplementací Magnesie (skupina PITNÝ) a kontrolní bez suplementace Magnesií (skupina NO). Vzorky krve byly odebrány na začátku studie a po třech týdnech. Získaná data byla statisticky porovnána t- test (Sigmastat, Systat, USA). Výsledky jsou na obr. č. 9.

Obr. č. 9

Krabicový graf – porovnání skupin (P_ Mg - hodnoty magnesia v krevní plazmě, 1 – odběr před, 2 – odběr po třech týdnech, pitny – skupiny se suplementací, no – skupina bez suplementace)

Diskuze a závěr

Dle tabulky č. 3 a obr. č. 1 vyplývá, že 25 % dotazovaných pacientů dle dotazníkového šetření je pravděpodobně ohroženo deficitem hořčíků a další 4 % mají velmi vysokou pravděpodobnost deficitu hořčíku.

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, frekvenčně nejpočetněji byly zastoupeny otázky týkající se konzumace ořechů, sladkého jídla, bílého pečiva a množství ovoce. V pořadí třetím nejvíce byla zastoupena kladná odpověď na často prochladlé ruce a nohy a čtvrtá pak na výskyt křečí (45 % dotazovaných pacientů).

Jak je uvedeno na obr. č. 3 dotazníková data statisticky významně pozitivně korelují s věkem. Lze tedy konstatovat, že s vyšším věkem je vyšší pravděpodobnost deficitu Mg.

V moči nebyly nalezeny signifikantní změny mezi jednotlivými skupinami, 
tj. bez suplementace a se suplementací.

Plazmatické zvýšení magnesia, které je prezentováno na obr. č. 9, kdy byly prokázány signifikantní změny mezi oběma skupinami, svědčí o biologické dostupnosti Mg v testovaném nápoji. Kvantitativní stanovení míry této dostupnosti by však vyžadovalo specificky koncipovanou samostatnou studii.

Referenční hodnoty Ery_Mg jsou 5,1 mol/g Hb. Osm testovaných subjektů z padesáti vyšetřovaných, tj. 16 %, mělo hodnoty pod 5,1 mol/g Hb. Problematika inkorporace magnesia do intracelulárního prostoru se dle získaných výsledků jeví jako komplexní problém a pro verifikaci dat lze následně uvažovat např. s delší dobou aplikace testovaného nápoje či změnou skupiny a vyšším počtem pacientů, např. nemocných trpících diabetes mellitus, či pacienty s aplikovanými diuretiky.

Závěrem lze konstatovat, že výsledky této studie svědčí pro pozitivní vliv suplementace hořčíku ve formě minerální vody Magnesia.

Zpět na výpis